Enkele waardevolle uitspraken van de salaf over het neerslaan van de blik

  • Het is overgeleverd dat 'Abdullâh ibn 'Umar (radiyAllâhu 'anhu) zei :
 
"Voorwaar, een deel van het negeren van het vertrouwen dat in je gesteld wordt, is binnen te kijken in (andermans) appartementen en huizen."
 
[Bron : "Kitâb al-Wara' " van Ibn Abî d-Dunyâ, 71]
 
 
 
  • Het is overgeleverd dat Anas ibn Mâlik (radiyAllâhu 'anhu) zei :
 
"Als een vrouw voor jou passeert, sla dan je ogen neer tot ze voorbijgekomen is."
 
[Bron : "Kitâb al-Wara' " van Ibn Abî d-Dunyâ, 72]
 
 
 
  • Het is overgeleverd dat al-A'lâ ibn Ziyâd (rahimahullâh) zei :
 
"Laat je blik niet de mooi uitziende achterkant van een vrouw volgen (wanneer ze voorbijkomt), want voorwaar, de blik veroorzaakt verlangen in het hart."
 
[Bron : "Kitâb al-Wara' " van Ibn Abî d-Dunyâ, 77]
 
 
 
  • Het is overgeleverd dat al-Wakî' ibn al-Jarrâh :
 
"Op een bepaalde Eid gingen we naar buiten met Sufyân ath-Thawrî en hij zei : 'Het eerste wat we zullen doen op deze dag van ons, is onze blikken neerslaan.' "
 
[Bron : "Kitâb al-Wara' " van Ibn Abî d-Dunyâ, 66]
 
 
 
  • Het is overgeleverd dat Hassân ibn Abî Sinân (rahimahullâh) ging naar buiten op een bepaalde Eid en wanneer hij terug thuis kwam, zei zijn vrouw :
 
"Naar hoeveel mooie vrouwen heb je vandaag gekeken?"
 
Nadat ze hem bleef vragen, zei hij :
 
"Wee jij ! Ik heb naar niets anders dan mijn teen gekeken van zodra ik buiten ging tot wanneer ik terugkwam bij jou."
 
[Bron : "Kitâb al-Wara' " van Ibn Abî d-Dunyâ, 68]
 
 
 
  • De geleerde Ibn Muflih rahimahullâh zei :
 
"De verstandige is ervoor op zijn hoede de blik vrij te laten, want het oog ziet wat er niet voor bestemd is niet zoals het is. Misschien ontstaat er daaruit (passionele) liefde, en (dan) wordt het lichaam en het geloof verwoest. Dus wie getroffen wordt door iets daarvan, laat hem dan nadenken over de tekortkomingen van de vrouwen."
 
[Bron : "Al-Furû' " van Imam Ibn Muflih]
 
 
 
  • Imam al-Qahtânî rahimahullâh heeft gezegd in zijn (gedicht) an-Nûniyya :
  "Mannen die kijken naar vrouwen
zijn als honden die rond een stuk vlees draaien..."
 
 
  • Behandeling voor de vergiftigde pijlen van Iblîs* - Shaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymiyya rahimahullâh
 
Vraag :
 
Wat moet diegene doen die getroffen is door één van de vergiftigde pijlen van Iblîs ?
 
Antwoord :
 
Wie gewond is door één van de giftige pijlen van Iblîs moet ervoor zorgen dat het gif er uitgehaald wordt en dat de wond genezen wordt door een antigif en een zalf. Dit vereist verschillende zaken :
 
Daartoe behoren : het feit te trouwen of een bijvrouw te nemen [tassarâ]. De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd : « Wanneer één van jullie een vrouw ziet die hem in het bijzonder bevalt, laat hem dan terugkeren naar zijn echtgenote (en betrekkingen met haar hebben) want bij haar (zijn echtgenote) is hetzelfde als bij haar (die vreemde vrouw die hem beviel). » [1] Dit is wat de verlangens doet afnemen en de (vurige) liefde ['ishq] verzwakt.
 
Ten tweede : het feit de vijf gebeden in acht te nemen, dua's en smeekbeden verrichten vlak voor het moment van zonsopgang. Dat hij het gebed verricht met een aanwezig hart (volle bewustzijn) en concentratie [khushû'] en dat hij vaak de smeekbede met de volgende woorden gebruikt : « O Wender van de harten, vestig mijn hart op Uw religie. O Beheerder van de harten, keer mijn haart naar de gehoorzaamheid aan U en de gehoorzaamheid aan Uw Boodschapper. » [2] Wanneer hij volhoudt in dua's en smeekbeden aan Allah, wendt (Allah) zijn hart daarvan af, zoals de Verhevene zegt :
 
« Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren. » [3]
 
Ten derde : afstand nemen van de woonst van deze persoon en van het feit om te gaan met diegenen die omgaan met (deze persoon) zodat hij er geen nieuws over hoort en dat noch (deze persoon) noch een spoor (dat tot deze persoon leidt) hem in het oog schieten. Het nemen van afstand is (een vorm van) afwending. En wanneer de herinnering vermindert, verzwakt het spoor in het hart. Laat hem deze zaken dus verrichten en (vervolgens) vaststellen dat het zijn toestand vernieuwt. En Allah weet best. [4]
 
Voetnoten :
 
* "De vergiftigde pijlen van Iblîs" is een term die verwijst naar de onwettelijke blik
 
[1] Overgeleverd door Muslim, Abû Dâwud, at-Tirmidhî en Ahmad.
[2] Overgeleverd door at-Tirmidhî en Ahmad.
[3] Koran, S. Yûsuf, v. 24.
[4] "Majmû’ al-Fatâwâ" van Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya, 32/7

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos