Het belang van het corrigeren van het karakter

Het belang van het corrigeren van het karakter
Door de nobele shaykh 'Abdoellaah ibn 'Abdir-Rahiem al-Boekhaarie

Bron:
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126998

En hier neem ik een kans [om te zeggen dat] sommige broeders -moge Allaah jullie zegenenen helaas zeg ik dit na het ervaren van de situatie van vele studenten en broeders, moge Allaah hen leiden. En dit is het advies van iemand die medelijden heeft en [dit is] een attendering voor wie een attendering wenst. Sommige broeders -moge Allaah hen succes schenken en leiden naar de Soennah- zijn verdeeld in [verschillende] categorieën:

Een categorie die ongelovig was of hij is voorheen in ongeloof terechtgekomen en bevond zich op ongeloof. Daarna begunstigde Allaah hem met de Islaam en Hij leidde hem naar de Soennah. Dit is een gunst! Juist?

Een andere categorie die oorspronkelijk Moslim was, maar hij bevond zich op misleiding, dwaling en hij was nalatig jegens Allaah -Jalla wa 'Alaa-. Daarna leidde Allaah hem naar de Soennah en standvastigheid.

En een categorie die opgegroeid is -en alle Lof zij aan Allaah- met goedheid en welzijn tussen Ahloes-Soennah, hun manieren overnam en van hen kennis leerde. Duidelijk?

Wat betreft de eerste en tweede categorie: er is geen twijfel dat het een grote gunst is dat Allaah hem begunstigd heeft met de Islaam en de Soennah. Dit is een geweldige gunst die onschatbaar is. Maar helaas... ik zeg: het is jammer, treurig en triest dat de overblijfselen en de vroegere karaktereigenschappen van ongeloof of de karaktereigenschappen van ongehoorzaamheid waarop hij zich voorheen bevond blijven. Zoals: slechte vermoedens, bedrog, misleiding, liegen, namiemah (het overbrengen van slecht nieuws van de ene persoon naar de andere om daarmee problemen tussen hen te veroorzaken), listigheid en andere verdorven karaktereigenschappen. Dit blijft bij hem nadat hij zich vastklampt aan de Soennah, en hij streeft er niet naar om dit te corrigeren. En dit is wat vele en grote gebreken nalaat. Sterker nog, dit is soms een oorzaak van het wegjagen van sommige mensen die naar de Soennah komen, door middel van overgenomen karaktereigenschappen. Juist?

Daarom zei de Profeet -sallallaahoe alayhie wa sallam- :
Jij bent een man die Jaahiliyyah (pre-islamitische onwetendheid) in zich heeft.”

En wanneer sommige van hen elkaar aanriepen met: "O Ansaar!", "O Moehaajirieen!", zei hij (de Profeet -sallallaahoe alayhie wa sallam-):

Met de uitspraak van Jaahiliyyah terwijl ik tussen jullie ben? Laat het! Want waarlijk, het is bedorven.”


Dus het is niet toegestaan... Het is verplicht voor degene die zich vastklampt aan de Soennah om de karaktereigenschappen van Ahloes-Soennah te hebben en dat hij leert waar de Soennah op geduid heeft van de goede karaktereigenschappen, goede manieren en goede eigenschappen.

Bij Allaah, ik ben met deze zaak in aanraking gekomen en ik heb ermee geleefd. En veel van de conflicten tussen de studenten van de éne manhaj, de Soennie Selefie [manhaj]; ik zeg: de oorzaak van vele ruzies tussen sommige broeders keert terug naar dingen zoals dit. En Allaah weet wat zij bekonkelen! En indien dit verborgen is voor jou; het is onvermijdelijk dat het zichtbaar wordt in zijn versprekingen en de karaktereigenschappen van zijn daden.

Het is dus verplicht voor de mens, o broeders, dat hij corrigeert, berouw toont, terugkeert, zichzelf herziet en het pad dat hij bewandelt corrigeert. Maar dat hij blijft met deze karaktereigenschappen... Toen de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- met de Islaam kwam, waren de mensen in Jaahiliyyah, en dit is een schijnbare en duidelijke zaak. Juist? Er was zinaa (overspel, ontucht), shirk (afgoderij), sihr (magie), ribaa (rente), qimaar (gokken), enz...

Verdorven en dwalende karaktereigenschappen [waren aanwezig]. Maar er waren sommige goede karaktereigenschappen waarop zij zich bevonden; zoals moed, vrijgevigheid, gastvrijheid, het goed zijn jegens de behoeftige, enz. Juist? Toen kwam de Islaam en bevestigde deze goede karaktereigenschappen en verbood het tegenovergestelde. En [de Islaam] bevocht en verwijderde al deze slechte karaktereigenschappen. Juist?

Dus het is niet toegestaan voor jou, o broeder... En ik ben niet iemand die de geheimen van de mensen onthult, maar ken jezelf, zit met jezelf en roep jezelf ter verantwoording o broeder!

Heeft 'Omar -moge Allaah tevreden zijn met hem- niet gezegd: “Roep julliezelf ter verantwoording voordat jullie tot verantwoording worden geroepen.”? Heeft hij dit niet gezegd? “Weeg jullie daden voordat jullie gewogen worden.”? “De intelligente is degene die zichzelf bekritiseert, en daden verricht voor wat er komt na de dood. En de machteloze (zwakke) is degene die zijn begeerten volgt en oneindig hoopt op Allaah [zonder vrees voor Hem]”.

Zit en roep jezelf ter verantwoording o broeder! Het is verplicht dat wij deze slechte karaktereigenschappen achterwege laten. Dus wat is het correcte? Wat is het alternatief? De Soennah -en alle Lof zij aan Allaah- is onfeilbaar. En daarom hebben de geleerden zorg gedragen om aandacht te schenken aan deze edele karaktereigenschappen en te waarschuwen voor het tegenovergestelde door middel van boeken en schrijfwerken. In de Sahieh van Imaam al-Boekhaari bevindt zich Kitaab al-Adab, Kitaab ar-Riqaaq, en andere. Sterker nog, Imaam al-Boekhaarie heeft een apart boek geschreven [genaamd] al-Adab al-Moefrad. Juist? Kijk, o broeder, kijk naar en lees deze karaktereigenschappen en profetische manieren. Aboe ash-Shaykh heeft een risaalah geschreven over het karakter van de Profeet –sallallahoe alayhie wa sallam-. Lees o broeder! Leer! Een persoon wordt niet als geleerde geboren.

Maar dat je met ons blijft, vergezellend en verdergaand, tot wij sterven!? Wanneer gaan wij corrigeren!? Wanneer gaan wij vergiffenis vragen!? Wanneer gaan wij berouw tonen!? Dus het vastklampen aan de Soennah; daarin bevindt zich het goede. En het overschrijden van de Soennah; daarin bevindt zich het slechte.

En pas op dat je jouw schandalige uitspraken of karaktereigenschappen toeschrijft -en let op, ik doel hier niet op een specifiek persoon maar [ik spreek] algemeen- dat de persoon zijn schandalige karaktereigenschap of daad toeschrijft aan de Soennah. Pas op! Waardoor je een vijand van de Boodschapper van Allaah -sallallahoe alayhie wa sallam- wordt, dat je iets valselijk aan hem toeschrijft aan hem en één van de leugenaars over hem wordt. De bedoeling is niet, “Wie van mij een overlevering overlevert die hij ziet of wordt gezien als leugen; hij is dan één van de leugenaars.” Ja, hij is inbegrepen in de tekst, en [ook] de verzinner over de Soennah [is inbegrepen], doordat hij deze daad toeschrijft aan de Soennah waardoor hij een leugenaar is over de Boodschapper van Allaah -sallallahoe alayhie wa sallam-.

Dus let op, o moge Allaah jou beschermen, want voorwaar ik heb jou geadviseerd. En naar Allaah keren we terug. Moge Allaah de rang van de Boodschapper van Allaah en die van zijn familie en Metgezellen verheffen en hen vrede schenken

bron:
http://an-nasieha.nl/upload/corrigeren_van_karakter.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos